Bolagsstyrning

Amidos styrelse

Urban Doverholt

Ordförande

Styrelseordförande, född 1961 och invald 2020. Urban har mångårig erfarenhet som VD och arbetar sedan 2018 med styrelseuppdrag. Han är styrelseordförande i Systeminstallation och SEM Group, samt styrelseledamot i Sdiptech och SSF Stöldskyddsföreningen.

Einar Lindquist

Ledamot

Einar är digital rådgivare och strateg för SBB, ett av Sveriges största fastighetbolag.
Han har även lett vägen och varit ansvarig för Ericssons 3 största divisioner och agerat vice VD. Under sin arbetslivserfarenhet har Einar fått hög kompetens inom IT, telecom, säkethet och Proptech.

Daniel Di Benedetto

Ledamot

Daniel är regionschef för Norden och Balticum i Centric Software. Han är också strategisk rådgivare i Aitellu Technologies AB.

Markus Emgård

Ledamot

Markus är projektledare och investerare med inriktning på IT och småbolag. Tidigare erfarenheter är från Företagarna, IDG och egenföretagare i roller som IT-chef, projektledare och systemutvecklare.

Torbjörn Hall

Ledamot

Torbjörn kommer som alla grundare från passersystemstillverkaren ASSA Aptus där han var utvecklare med ansvar för flera produktområden. Han har innan dess haft viktiga roller i flera innovationsbolag i Göteborg.

Hélène Gustavii

Ledamot

Hélène är civilekonom i botten med lång erfarenhet av att driva tillväxt, kassaflöde och lönsamhet i flera olika branscher, såsom hälso- och sjukvård, upplevelseindustrin och som managementkonsult.

Johnny Berlic

VD

Johnny grundade och ledde Mindmancer där han utvecklade artificiell intelligens för integritetsskyddande videoanalys som blev ledande i Sverige i flera nischer. Under den resan gick bolaget från en idé till att omsätta 25 miljoner kronor i en SaaS-modell och inneha ett tiotal patent och med kunder och samarbetspartners i Europa och Afrika. Bolaget noterades på First North 2013 och Johnny ledde det fram till augusti 2016. Aktien handlas idag under namnet ”Irisity”

Bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I AMIDO AB (PUBL) 5567518708

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen.

RÄTT ATT DELTAGA
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och

dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021. Anmälan görs på bolagets hemsida www.amido.seAnmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av ”Årsstämma”.
Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

OMBUD
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Anmälan till Amidos bolagsstämma

Vår bolagstämma 2022

Den senaste bolagsstämman är redan passerad. 

Anmälan till Amidos bolagsstämma är stängd

Bolagsordning

Amidos senaste bolagsordning.

Bolagsstämma

Senaste protokollet. Skifta ovan sektion och denna .

Förslag till valberedningen

Nedan kan du skicka förslag eller meddelande till valberedningen, dock senast den 31 december 2022.

Valberedning 2023

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I AMIDO AB (PUBL) 5567518708

Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningens ledamöter inför stämman 2023
Ordförande: Marcus Emgård 
Ledamöter: Einar Lindquist, Peo Emgård och Urban Doverholt.

Val av ledamöter
Valberedningen inför AMIDO AB’s årsstämma 2023 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen. Enligt den instruktion för valberedningen i AMIDO som antogs på årsstämman 2022-05-20 ska valberedningen bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september året innan det år då årsstämman infaller. Efter att de tre största aktieägarna utsett varsin representant har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen till dess första möte

Instruktion
Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

Stämmoordförande
Antal styrelseledamöter
Styrelseledamöter
Styrelseordförande
Styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Revisorer
Arvode för bolagets revisorer

I den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig valberedningsinstruktion

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. 

Arvodering
Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter

Senaste pressreleaser

Är du aktieägare?

Då ska du prenumerera på våra utskick skapade för aktieägare. När du prenumererar på dessa meddelanden får du information om pressmeddelanden, årsstämmor och kallelser.