Anmälan till Amido AB (publ) årsstämma 2022

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2022-05-20 kl.10:00 i Gothia Towers på Mässans gata 24, i Göteborg.

RÄTT ATT DELTAGA
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 2022-05-12, och

2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 2022-05-13. Anmälan görs på bolagets hemsida www.amido.se
Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 28, Göteborg med angivande av ”Årsstämma”.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

För att se hela kallelsen i PDF- format klicka här.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

OMBUD
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Anmäl dig via Eventbrite
Du kan anmäla dig till Amidos årsstämma via Eventbrite här.

Övrig information
Vid frågor är du välkommen att kontakta Johnny Berlic på johnny.berlic@amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela