PR-bilder-amido-goteborg

Valberedningen i AMIDO utsedd

Valberedningen inför AMIDO AB’s årsstämma 2023 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen.

Enligt den instruktion för valberedningen i AMIDO som antogs på årsstämman 2022-05-20 ska valberedningen bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september året innan det år då årsstämman infaller.

Efter att de tre största aktieägarna utsett varsin representant har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen till dess första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

Markus Emgård, utsedd av Gemgård AB som representerar 12,6% av rösterna.
Einar Lindquist, utsedd av Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) som representerar 12,1% av rösterna.
Peo Emgård, som representerar 10,8% av rösterna.
Urban Doverholt, styrelseordförande i AMIDO.
Valberedningen representerar tillsammans 35,5% av rösterna i bolaget. Valberedningen har utsett Markus Emgård till ordförande.

Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

Stämmoordförande
Antal styrelseledamöter
Styrelseledamöter
Styrelseordförande
Styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
Revisorer
Arvode för bolagets revisorer
I den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig valberedningsinstruktion
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida – www.amido.se

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller genom e-post till info@amido.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 december 2022

För mer information:

Johnny Berlic, VD, Amido AB 

Dela