Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 11 oktober 2022 fattades följande beslut. 

Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna föreslaget om ett långsiktiga incitamentsprogram (2022/2025) i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 8 kronor. 470 000 optioner erbjuds i programmet vilka kan tecknas fram till 2022-10-13. Vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 1,7% spädning. Påkallandeperioden är från 2025-09-01 till 2025-09-14. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

Samtliga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.amido.se

För mer information:

Johnny Berlic, VD Amido AB 

Dela

Senaste inläggen