PR-bilder-amido-kommunike-arsstamma

Kommuniké från årsstämma i Amido AB

Vid årsstämma i Amido AB (publ), org.nr. 556751-8708, den 20 maj 2022 fattades bland annat följande beslut.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se.

Resultat- och balansräkning

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisionsarvoden

Arvodet till styrelsen fastställdes till sammanlagt 344 000 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till ny styrelseledamot valdes Einar Lindqvist.

Urban Doverholt blev omvald som styrelseordförande och ledamot.

De tidigare styrelseledamöterna Hélène Gustavii, Daniel Di Benedetto, Torbjörn Hall och Markus Emgård omvaldes som ledamöter i styrelsen. 

Bolagsstämman beslutade att välja om Mikael Thorsson som revisor. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade enhälligt styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen
Bolagsstämman beslutade enhälligt att anta aktieägares förslag till incitamentsprogram till styrelseledamöter.

Övrigt

Verkställande direktören, Johnny Berlic höll en presentation vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om året som gått och utfallet för första kvartalet. 

Revision gick igenom årsredovisningen och revisionsberättelse för 2021.

För mer information:

Johnny Berlic, VD Amido AB 

Dela

Senaste inläggen

Amido förstärker med CFO

Amido har rekryterat Vesna Ay som interim CFO Amido växer snabbt och stärker nu ledningsgruppen för att möta fortsatt hög tillväxt samt förbättra lönsamheten. Vesna

Läs mer»