Amido AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Amido AB

Vid årsstämma i Amido AB (publ), org.nr. 556751-8708, den 5 maj 2021 fattades bland annat följande beslut.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se.

Resultat- och balansräkning
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisionsarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 345 000 SEK exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.
 
Val av styrelseledamöter och revisor
Hélène Gustavii blev vald som ny ledamot.

Urban Doverholt blev omvald som styrelseordförande och ledamot.

De tidigare styrelseledamöterna Daniel di Benedetto, David Bendz, Alexander Tasevski, Peo Emgård, Torbjörn Hall och Markus Emgård  omvaldes som ledamöter i styrelsen. 

Bolagsstämman beslutade att välja om Mikael Thorsson som revisor. 

Övrigt
Verkställande direktören, Johnny Berlic höll ett tal vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om företagets strategi och resultat för 2020. 

Revision gick igenom årsredovisningen för 2020. 

Hela stämman livesändes via länk.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Pressreleaser
Johnny Berlic

Kallelse Årsstämma

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Läs mer»

Alliera 2020.2

Alliera 2020.2 är här Kort senast använt, blev en populär funktion när den släpptes och sen dess har det efterfrågats att få ut listor. Fixat.

Läs mer»

Amido bokslutskommuniké 2020

Amido bokslutskommuniké 2020 Under Q4 tecknades flera nya avtal och Amido har nu hälften av Sveriges 20 största fastighetsbolag. Smart passage försäljningen började försiktigt ge

Läs mer»