Amido AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Amido AB

Vid årsstämma i Amido AB (publ), org.nr. 556751-8708, den 5 maj 2021 fattades bland annat följande beslut.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se.

Resultat- och balansräkning
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisionsarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 345 000 SEK exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.
 
Val av styrelseledamöter och revisor
Hélène Gustavii blev vald som ny ledamot.

Urban Doverholt blev omvald som styrelseordförande och ledamot.

De tidigare styrelseledamöterna Daniel di Benedetto, David Bendz, Alexander Tasevski, Peo Emgård, Torbjörn Hall och Markus Emgård  omvaldes som ledamöter i styrelsen. 

Bolagsstämman beslutade att välja om Mikael Thorsson som revisor. 

Övrigt
Verkställande direktören, Johnny Berlic höll ett tal vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om företagets strategi och resultat för 2020. 

Revision gick igenom årsredovisningen för 2020. 

Hela stämman livesändes via länk.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
pr-amido-forsaljningschef
Pressreleaser
Johnny Berlic

Amido förstärker med säljchef

Amido har rekryterat Christian Johansson som ny säljchef. Amido investerar 2023 i försäljning, där Christian Johansson börjar den första mars som säljchef. Christian kommer senast

Läs mer»