Utfall av Amidos nyemission inför noteringen på Spotlight

Den 8 november 2019 avslutades teckningstiden i Amido AB (publ):s (“Amido”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Nyemissionen tecknades till cirka 16,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 50 procent. Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 8,5 MSEK, innebärande att nyemissionen tecknas till cirka 76 procent. Totalt nyemitteras 4 545 455 units. Amido tillförs således 25 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Amido 799 nya aktieägare. Det totala antalet aktieägare i bolaget uppgår därmed till cirka 1 055 stycken. Första dag för handel på Spotlight Stock Market beräknas bli den 2 december 2019.

”Vi hade som målsättning att nå över tusen aktieägare och det gjorde vi. Men vi får ödmjukt ta till oss att vi inte nådde full teckning men tack vare garantierna så har vi kapitalet för att exekvera på planen. Tillväxten är fortsatt bra och vi har nu över 667 000 digitala nycklar.”
Johnny Berlic VD på Amido AB (publ).

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till 25 MSEK, innebärande att 4 545 455 units nyemitterades. Amido tillförs därmed 25 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 5,5 MSEK, varav cirka 2,9 MSEK är hänförlig ersättning för emissionsgarantier. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets prospekt. Tecknare som tilldelats units erhåller avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 12 november 2019.

Antalet aktier och aktiekapital

När Amidos nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 21 354 894 aktier samt 4 545 455 teckningsoptioner och aktiekapitalet uppgå till 726 066,396 kronor.

Första handelsdag

Första dag för handel i Amidos aktie och teckningsoptioner på Spotlight är planerad till den 2 december 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”AMIDO” och aktiens ISIN-kod är SE0013042108 och teckningsoptionen Amido TO 1 ISIN-kod är SE0013042116.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance är Amidos finansiella rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight.

Denna information är sådan information som Amido AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Delregistrering av spridningsemission

Delregistrering av spridningsemission Den 8 november 2019 avslutades teckningstiden i Amido AB (publ):s (“Amido”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Totalt nyemitteras 4 545

Läs mer»