Investor relation

Amido – Sveriges digitala nyckelskåp

Välkomna till våra investerarsidor. Här kommer aktuell information upp så som pressreleaser och dokument.

Valberedning 2021

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningens ledamöter inför stämman 2021

Ordförande: Marcus Emgård (representant för Gemgård AB)

Ledamöter: Torbjörn Hall, Peo Emgård

Val av ledamöter

Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/ 9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot. 

Instruktion

Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor. Valberedningens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse. Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningens förslag ska vara framlagt senast 6 veckor innan nästkommande Årsstämma. 

Arvodering 

Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter

Förslag

Nedan kan du skicka förslag eller meddelande till valberedningen.

Senaste pressreleaserna