ÅRSSTÄMMA

Kallelse till Årsstämma i Amido AB (publ), 556751-8708

Datum och tid
23 april 2019 kl.18:00-19:00.

Plats
Gothia Towers – Huvudingång, plan 2, Mässans gata 24, Göteborg.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Amido gör per den 23 april 2019.

Anmälan
Anmälan görs senast 18 april 2019 på www.amido.se.

Behörighet m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda senast den 22 april 2019, kl. 15.00. Observera att eventuell fullmakt måste insändas/medtagas i original och kan således ej sändas via Internet.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokollförare.

4. Val av två justerare jämte ordförande.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen, bilaga 1 och 2.

8. Beslut om:
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer, bilaga 3.

10. Bolagspresentation av Verkställande direktören.

11. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter, bilaga 4.

12. Val av styrelse och revisor, bilaga 5.

13. Beslut om ändring av Bolagsordningen, bilaga 6 och bilaga 7.

14. Beslut om bemyndigande till styrelsen för att genomföra nyemission och notering av bolagets aktier på handelsplats för reglerad handel med aktier, bilaga 8.

15. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämma enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen.

16. Stämmans avslutande.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga bilagor kommer från och med torsdagen den 28 mars 2019 att anslås på bolagets hemsida, www.amido.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bilaga 1 Årsredovisning
Bilaga 2 Revisionsberättelse
Bilaga 3 Arvoden och ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer
Bilaga 4 Valberedning; ledamöter, instruktion och arvode
Bilaga 5 Förslag till styrelse och revisor
Bilaga 6 Nuvarande Bolagsordningen
Bilaga 7 Förslag till ny Bolagsordningen
Bilaga 8 Förslag till bemyndigande till styrelsen med avseende på nyemission och notering på handelsplats

Varmt välkommen,
Styrelsen genom
Petra Palmgren Lindwall
Styrelseordföranden