Investor relations

Bolagsstyrning

Bolagsstämma i Amido

Bolagstämma i Amido AB hölls 2024-04-10 kl.15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.

Underlag till stämman

Om bolagets stämmor

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare.

Bolagsbeskrivning

Allmän information om Amido och underlag för notering 2019.

Amidos styrelse

Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till huvudägare, samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Revisor

Mikael Thorsson - R3 Revisionsbyrå

Amidos ledningsgrupp