Kallelse till årsstämma i Amido AB (publ), 556751-8708

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Kallelse till årstämma i Amido AB (publ)
Valberedningen föreslår Urban Doverholt, Daniel Di Benedetto och David Bendz till Amidos styrelse
Kallelse till årstämma i Amido AB (publ)
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma
måndagen den 27 april kl.16:00 på Gothia Towers Konferens,Mässans Gata 24 i Göteborg.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2020, och
 2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 24 april 2020, på bolagets hemsida www.amido.se eller på följande länk: Klicka här för anmälan . Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av ”årsstämma”. Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas på Amidos hemsida.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 21 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två justerare jämte ordförande
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. Fastställande av resultat- och balansräkningen
  2. Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
 10. Bolagspresentation av Verkställande direktören
 11. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämma enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Malin Persson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 275 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Punkt 11 – Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden

Val av ledamöter:
Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion:
Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor.

Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningens förslag ska vara framlagt senast 6 veckor innan nästkommande Årsstämma.

Arvodering:
Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Urban Doverholt föreslås att väljas in som ny ledamot och styrelseordförande
Daniel Di Benedetto föreslås att väljas in som ny ledamot
David Bendz föreslås att väljas in som ny ledamot
Alexander Tasevski föreslås att väljas om som ledamot
Peo Emgård föreslås att väljas om som ledamot
Torbjörn Hall föreslås att väljas om som ledamot
Markus Emgård föreslås att väljas om som ledamot

För revision föreslås följande val fram till och med nästa Årsstämma:

Mikael Thorsson föreslås att väljas om som revisor
Auktoriserad revisor
R3 Revisionsbyrå i Göteborg

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 348 994.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 30 mars 2020 respektive den 6 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se.


Göteborg i mars 2020
Amido AB (publ)
STYRELSEN

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Se alla nyheter