Kallelse till extra bolagsstämma i Amido AB

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Kallelse till extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB, org.nr 556751-8708, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 oktober 2022 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22 i Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska senast den 3 oktober 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 5 oktober 2022 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg, per e-post till hej@amido.se eller ske per telefon på numret 031-719 20 70. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 5 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.amido.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Val och fastställande av dagordning för bolagsstämman

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Emission av teckningsoptioner

7. Avslutning

Angående punkt 6
Aktieägare Torbjörn Hall föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 470 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 980 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nedanstående personer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av ett incitamentsprogram.

Teckningsberättigade:

Carita Johander
Tove Edby
Jim Tiberg
Markus Emgård (styrelseledamot)
Tomas Gustavsson
Daniel Levrén (ledning)
Anton Thynell (ledning)
Matilda Zelander (ledning)
Per Åsberg (ledning)
Johanna Maijgren
Håkan Tennevall
Alexander Tasevski
Johan af Kleen
Johnny Berlic (vd)
Olof Sjögren
Oscar Sanner
Anna Rikardsson
Filip Linde
Lukas Brodin

Antal teckningsoptioner:
20 000
17 500
12 500
20 000
20 000
60 000
60 000
30 000
20 000
20 000
10 000
20 000
10 000
100 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

2. Teckningsoptionerna baserat på villkoren har värderats av en extern värderingsfirma till 90 öre per teckningsoption.

3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom två dagar från dagen för emissionsbeslutet.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2025-09-01 till och med den 2025-09-14. Teckningskursen är 8 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Övriga villkor framgår av särskild villkorsbilaga.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket

Övrigt

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Det noterades att beslutet enligt punkt 6 ovan måste biträdas av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.
Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse är 26 874 029.

Styrelsen

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Se alla nyheter