Spridningsemissionen i Amido övertecknad – Bolaget tillförs cirka 25,9 MSEK genom 939 tecknare.

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar

Om Amido AB (publ)

Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Det slutgiltiga utfallet i Amido AB:s (publ) (”Amido” eller ”Bolaget”) spridningsemission, som offentliggjordes den 12 november 2021 (”Erbjudandet”), visar att anmälningar för teckning av cirka 2 831 100 aktier, motsvarande cirka 32,6 MSEK eller cirka 126 procent av de erbjudna aktierna, har inkommit. Teckningskursen har fastställts till 11,50 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 2 250 000. Styrelsen i Amido har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 november 2021.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Vd Johnny Berlic kommenterar

– Det är ett sant nöje att få välkomna så många nya delägare och det är ett stort steg framåt för Amidoaktien. Jag gillar hur styrelsen prioriterade ett brett ägande och gav möjligheten till både små och stora tecknare att ta del av vår övertecknade spridningsemission.

Erbjudandet i sammandrag

Den 12 november 2021 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 1 oktober 2021, om en nyemission av aktier riktad till allmänheten i Sverige och Danmark uppgående till högst 2 250 000 aktier (motsvarande maximalt 2,5 MEUR). Anmälningsperioden pågick under perioden 15 – 29 november 2021. Syftet med Erbjudandet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därmed även skapa förutsättningar för en högre likviditet i aktien.

Utfallet

Anmälningar för teckning i spridningsemissionen uppgår till cirka 126 procent av Erbjudandet motsvarande cirka 2 831 100 aktier, vilket innebär att Erbjudandet övertecknades. I enlighet med de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats har styrelsen idag beslutat om tilldelning av 2 250 000 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 900 nya aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 11,50 SEK per aktie, enligt villkor fastställda i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 november 2021. Bolaget tillförs därmed en emissionslikvid om cirka 25,9 MSEK. Den stärkta finansiella ställning som tillförs Bolaget genom likviden i Erbjudandet möjliggör en fortsatt utveckling av Bolaget och dess verksamhet för att stärka Bolagets marknadsledande position på PropTech-marknaden och möjliggöra realisering av Amidos tillväxtpotential, såväl nationellt som internationellt.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 26 874 029 aktier vilket är en ökning med 2 250 000 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med cirka 76 500,00 SEK från cirka 837 216,99 SEK till cirka 913 716,99 SEK.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Nordnet Bank är Selling Agent i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som Amido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 10:00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar att offentliggöra innan teckningsperiodens början.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk och dansk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter