Kallelse årsstämma 2023

Nyhetsbild
För mer information
Einar Lindquist
,
Interim VD
på Amido
031 - 719 20 70
einar.lindquist@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Kallelse årsstämma 2023
Kallelse årsstämma 2023

Marknadens ledande plattform för passersystem.Få ett helikopterperspektiv över vilka som har tillträde till dina fastigheter.I över ett decennium har vi hjälpt våra kunder att ta kontroll över sina accesspunkter och skapa mervärde. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon, genom vår plattform, access till byggnader vid larm.

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2023-05-29 kl.17:00-18:00 i Gothia Towers på Mässans gata 24, i Göteborg.

Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 2023-05-21, och dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 2023-05-22.

Anmälan görs på bolagets hemsida www.amido.se Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 28, Göteborg
med angivande av ”Årsstämma”.   Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare.
 4. Val av två justerare jämte ordförande.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen.
 8. Beslut om:
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 10. Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 12. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer.
 13. Bolagspresentation av Verkställande direktören.
 14. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter.
 15. Val av styrelse och revisor.
 16. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Urban Doverholt väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 344 000 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Punkt 11 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden
Val av ledamöter:
Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion:
Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor. Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningens förslag ska presenteras senast i samband med kallelsen till nästkommande Årsstämma. Arvodering: Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 12 - Val av styrelse och revisor Omval av styrelseledamöterna Hélène Gustavii, Urban Doverholt, Daniel Di Benedetto, Einar Lindquist och Markus Emgård. Torbjör Hall har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Urban Doverholt.
För revision föreslås, fram till och med nästa Årsstämma, att Mikael Thorsson, auktoriserad revisor på R3 Revisionsbyrå i Göteborg omväljs som revisor. Styrelsens förslag till beslut


Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2022.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 874 029. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Tillhandahållande av handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 14 maj 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter