Kallelse årsstämma 2023

Nyhetsbild
För mer information
Einar Lindquist
,
Interim VD
på Amido
031 - 719 20 70
einar.lindquist@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Kallelse årsstämma 2023
Kallelse årsstämma 2023

Marknadens ledande plattform för passersystem.Få ett helikopterperspektiv över vilka som har tillträde till dina fastigheter.I över ett decennium har vi hjälpt våra kunder att ta kontroll över sina accesspunkter och skapa mervärde. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon, genom vår plattform, access till byggnader vid larm.

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2023-05-29 kl.17:00-18:00 i Gothia Towers på Mässans gata 24, i Göteborg.

Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 2023-05-21, och dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 2023-05-22.

Anmälan görs på bolagets hemsida www.amido.se Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 28, Göteborg
med angivande av ”Årsstämma”.   Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare.
 4. Val av två justerare jämte ordförande.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen.
 8. Beslut om:
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 10. Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 12. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer.
 13. Bolagspresentation av Verkställande direktören.
 14. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter.
 15. Val av styrelse och revisor.
 16. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Urban Doverholt väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 344 000 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Punkt 11 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden
Val av ledamöter:
Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion:
Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor. Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningens förslag ska presenteras senast i samband med kallelsen till nästkommande Årsstämma. Arvodering: Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 12 - Val av styrelse och revisor Omval av styrelseledamöterna Hélène Gustavii, Urban Doverholt, Daniel Di Benedetto, Einar Lindquist och Markus Emgård. Torbjör Hall har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Urban Doverholt.
För revision föreslås, fram till och med nästa Årsstämma, att Mikael Thorsson, auktoriserad revisor på R3 Revisionsbyrå i Göteborg omväljs som revisor. Styrelsens förslag till beslut


Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2022.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 874 029. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Tillhandahållande av handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 14 maj 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Nyheter

Seminarium 14/3 - Hur kan uppkopplade fastigheter bidra till ökad trygghet och säkerhet i våra bostadsområden?

Vad kan en progressiv fastighetsägare göra, om vetenskapen och de boende får välja? Den 14 mars bjuder Amido in till ett förmiddagsseminarium och efterföljande rundabordssamtal, för dig som arbetar inom fastighetsbranschen. Talare är professor Peter Esaiasson, ledningskonsult Johan Braw samt en (hemlig) representant från Polisen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido i nytt avtal med Lundbergs Fastigheter om Smart Passage

Amido har ingått avtal med Lundbergs Fastigheter gällande Smart Passage, det digitala system som automatiskt ger ambulans och Räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid utryckning.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido inleder samarbete med PostNord om accesshantering till fastigheter

Amido och PostNord inleder ett samarbete där Amido ska underlätta för PostNord att få access till olika fastigheter för post- och varubrevshantering.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kvartalsrapport Amido 1 juli-30 september 2023

Lite drygt en månad in på mitt uppdrag med den där sköna känslan av att vara ny på jobbet med allt vad det innebär! Den korta tiden till trots stärks för varje dag min övertygelse om bolagets kompetens och unika position på den marknaden vi verkar. Sverige ligger i framkant inom utveckling av passersystem och accesshantering där Amido intagit en marknadsledande position. Den vetskapen känns givetvis som en väldigt bra bas att bygga vidare på.
Läs mer
Se alla nyheter