Kallelse till årsstämma 2024

Nyhetsbild
För mer information
Patrik Simson
,
CEO
på Amido
+46 70 283 77 65
patrik.simson@amido.se
amido.se
Dokument och länkar

Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 40 MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 2024-04-02, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 2024-04-03.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på något av följande sätt:

 1. På bolagets webbplats https://www.amido.se/investor-relations/bolagsstyrning#meeting
 2. Per post till Amido AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, med angivande av ”Årsstämma”.
 3. Per e-post till arsstamma@amido.se, med angivande av ”Årsstämma” i ämnesraden

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två justerare jämte ordförande
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Bolagspresentation av Verkställande direktören
 11. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
 12. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter
 13. Val av styrelse
 14. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Urban Doverholt väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2023.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 874 029. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Tillhandahållande av handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 27 mars 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 367 800kr. Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 367 800 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot som ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion.

Punkt 12 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden
Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion: Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor. Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Arvode: Valberedningens förslag ska presenteras senast i samband med kallelsen till nästkommande Årsstämma. Arvodering: Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 13 – Valberedningens förslag avseende val av styrelse
Valberedningen inför årsstämman består av Oskar Berggren, Peo Emgård och Markus Emgård (representerar Gemgård AB). Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:

 • Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;
 • Anne Årneby, Charlotte Berg och Alexander Tasevski väljs som nya styrelseledamöter;
 • Hélène Gustavii och Markus Emgård omväljs som styrelseledamöter; och
 • Anne Årneby väljs som ny styrelseordförande.

Nomineringarna av de nya styrelsemedlemmarna ger Amidos styrelse ökad kompetens i linje med Bolagets ambition att skapa en hållbar lönsam tillväxt i närtid.

Kort presentation av nya styrelseledamöter:
Anne Årneby, född 1963, har mer än 25 års erfarenhet i ledande roller på den internationella arenan. Senast var hon koncernchef för Nordic Morning Group Plc och innan dess Chief Marketing Officer för Bisnode. Anne har gedigen erfarenhet från strategisk affärs- och organisationsutveckling, med fokus på digital transformation, kundcentrerad innovation samt paketering/ompaketering av erbjudanden. Hon arbetar idag i styrelserna för Fabege, Svenska Spel, A Society och Tumba Bruksmuseum.

Charlotte Berg, född 1983, har mer än 10 års erfarenhet från börsnoterad miljö, där hon bland annat varit VD för två noterade bolag. Charlotte har lång erfarenhet inom internationell försäljning, transformation och utveckling av SaaS-bolag. Hon arbetar idag som VD på IMR.

Alexander Tasevski, född 1975, är managementkonsult med över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och internationalisering. Alexander har varit aktiv delägare i två tekniska bolag från startup till exit och drivit egen konsultfirma de senast tio åren. Vidare har Alexander arbetat med internationell affärsutveckling för både svenska och utländska globala företag. Han har också tidigare varit ledamot i Amidos styrelse och har även arbetat som konsult åt Amido.

Informationen är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [Datum och tid infogas automatiskt].

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, vd, patrik.simson@amido.se
Mobil: +46 70 283 77 65
www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Se alla nyheter