Amido genomför riktad nyemission.

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Amido genomför riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB om cirka 20 miljoner SEK.

Amido AB (publ) (”Amido” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 20 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Samtliga aktier tecknas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Amido initialt cirka 20 miljoner SEK före emissionskostnader. Inom ramen för styrelsens beslut emitteras även 1 000 000 teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 10 miljoner SEK, före emissionskostnader, under oktober 2022. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av den Riktade Nyemissionen samt teckningsoptionerna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Amidos styrelse har, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en Riktad Nyemission om 3 250 000 aktier samt 1 000 000 teckningsoptioner. SBB förvärvar samtliga nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Likviden från den Riktade Nyemissionen kommer användas till lansering av Smart Passage i Sverige och finansiera expansion på den nordiska och europeiska
marknaden.

”Amido är ett spännande proptechbolag som är ägt och styrt av entreprenörer. De har en marknadsledande position i Sverige och deras skalbara plattform för smarta och digitala passager skapar nytta för såväl fastighetsägare som anställda och boende”, säger SBBs verkställande direktör Ilija Batljan.

”Vi välkomnar SBB med entreprenören Ilija Batljan i spetsen som delägare i Amido. Proptechmarknaden växer snabbt och i vår nisch är Amido marknadsledaren, något vi nu kommer kunna kapitalisera ännu starkare på. Vi tror det är strategiskt bra att kunder som SBB blir delägare i Amido där vi tillsammans kan ta fram ännu bättre tjänster som kommer dem och samhället till gagn”, kommenterade Johnny Berlic, verkställande direktör för Amido.

Den Riktade Nyemissionen

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 3 250 000 aktier till 24 624 029. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 110 500,00 SEK till cirka 837 216,99 SEK. Teckningskursen uppgår till 6,20 SEK per aktie och har fastställts genom förhandling och bedöms vara marknadsmässig. Den Riktade Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 13,20 procent av antalet röster och aktiekapitalet i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Amido och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den Riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Villkor teckningsoptioner

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande tillförs Amido 10 miljoner SEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst cirka 34 000,00 SEK genom utgivande av högst 1 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till cirka 871 216,99 SEK, fördelat på 25 624 029
aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär det en utspädningseffekt om cirka 3,90 procent av antalet röster och aktiekapitalet i Bolaget efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Extra bolagsstämma

Styrelsen avser senare idag offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om att godkänna den Riktade Nyemissionen samt ett emissionsbemyndigande uppgående till 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Syftet är att öka Bolagets framtida finansiella flexibilitet i samband med fortsatt expansion. Extra bolagsstämman kommer att äga rum omkring den 1 oktober 2021.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Denna information är sådan information som Amido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 08:45 CET.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Se alla nyheter