Allmänna Villkor Smart passage fastighetsbolag

Här anges villkor och förutsättningar för att Amido skall leverera Smart passage.

 1. Passersystem
  1. För passersystem som ej är i Amido ACaaS så kräver tjänsten Smart passage bland annat IP och inloggningsuppgifter till användarkonto för Smart passage. Det åligger Kunden att tillhandahålla nödvändig information för att driftsätta Tjänsten.
  2. Kunden ansvarar för att dessa uppgifter inte ändras samt att meddela Amido ifall så sker.
  3. Kunden ansvarar vid var tid för att inneha de eventuella licenser som tillverkaren av installerat passersystem kräver för kommunikation och access till passersystemet för Smart passage skall fungera.
  4. Amido ansvarar ej för kommunikationen till de passersystem som Smart passage ansluter till hos Kunden.
 2. Kundens åtagande
  1. För leverans av Tjänsterna krävs en fungerande anslutning till internet 24/7/365 vilket Kunden åtar sig att upprätthålla.
  2. Kunder som direktansluter sin ”on prem” till Smart passage molntjänst ansvarar för att anslutningen upprätthålls.
  3. ”on prem” kunden åtar sig att anslutet passersystem och server alltid är påslagna och anslutna till nätverket så att anslutning till Smart passage upprätthålls samt att passersystemens klientprogramvaror alltid är igång och uppdaterade i versioner som stöds av Tjänsterna och att de är korrekt licensierade.
  4. Kund åtar sig att behörigheter som delats till Smart passage är uppdaterade med de dörrar som räddningspersonal skall få access till vid en utryckning. Varje fastighet skall ha en behörighet som följer angiven namngivningsstandard.
  5. Kund ansvarar för att inte ändra i nätverksuppbyggnad på ett sådant sätt att Tjänsten inte kan levereras.
  6. Kund ansvarar för att ”Smart passage”-dekaler är tydligt uppsatta på alla entréer vars dörrar är kopplade till Smart passage.
  7. Kunden garanterar och ansvarar för att tillstånd för accesstilldelning till digitala lås som ingår i behörighetstilldelningen för Tjänsten Smart passage har inhämtats från de som berörs.
 3. Smart passage

  1. Amido ansvarar inte för att en behörighet inte kunnat ges på grund av kommunikationsstörningar mellan Kundens passersystem i fastigheten och internt.

  2. Kunden är medveten om och godkänner att taggar i de fordonen som SOS Alarm skickar ut vid larm får tillfällig access till, den eller de, behörigheter för Smart passage som konfigurerats i systemet även om utryckningen inte gäller den aktuella fastigheten. Detta sker i syfte att säkerställa att utifall inkorrekt positionering av inringt larm, spridning av brand, evakuerings- eller accessbehov till kringliggande fastigheter föreligger så har räddningsåtgärdarnas taggar access till alla behörigheter inom en radie från GPS-position som satts av SOS Alarm.

  3. Kunden ansvarar för och intygar att de har rätt och dokumenterat samtycke till att, räddningsåtgörare får inneha behörighet och kan bruka denna under insatstiden, från berörda parter.

  4. Det åligger kunden att Smart passagebehörigheten vid var tid innehåller alla de behörigheter och inga andra än de som skall delas ut till räddningsåtgörare vid ett inkommet larm till SOS Alarm.

  5. Om behörigheter till lägenhetsdörrar har lagts i Smart passagebehörigheten garanterar kunden och ansvarar för att de har samtycke från lägenhetsinnehavaren att de godkänner användande enligt dessa villkor.

  6. Räddningstjänsten ansvarar för att fordonen är utrustade med Smart passage-taggar från Amido. Amido ansvarar inte för eventuell skada som sker för att räddningsåtgörare tar sig in i fastigheten på annat sätt än genom användande av Smart passage-taggar.

  7. Tjänsten levereras i samarbete med SOS Alarm. SOS Alarm avtalar med Räddningstjänster och Regioner om vidareförmedling av passagebehörigheter i anslutna passersystem i området ditt utryckning sker till följ av mottaget 112 larm som inkommer till SOS Alarm till utryckande räddningsfordon. Amido har inte kontroll eller ansvar för vilka Räddningstjänster och Regioner som vid var tid är anslutna.
 4. Smart passage garanti

  1. Om behörighet till lägenhetsinnehavares digitala lås på lägenhetsdörrar har lagts till i Smart passage-behörigheten och en otillbörlig användning skett med en räddningsåtgörares tagg för att få tillträde till en lägenhet där stöld eller skada i lägenheten sker, som inte är till följd av handlingar som räddningsåtgöraren gör inom ramen för räddningsaktionen, erbjuder Amido en självriskreducering av lägenhetsinnehavarens självrisk på hemförsäkringen upp till femtusen (5000) SEK. Anmälan om händelsen skall ha inkommit till Amido inom sju (7) dagar från händelsen för att möjliggöra undersökning av händelsen i passersystemsloggar. Om anmälan visar sig felaktig i form av att en räddningsåtgörares tagg ej har använts utgår en undersökningsavgift på femtusen (5000) SEK till kunden.

 5. Förtida upphörande
  1. Om både Region och Räddningstjänst inte längre har avtal och möjlighet att använda Smart passage när de rycker ut på 112 larm utgår ingen debitering av Smart passage till Kunden. Kunden har under dessa förutsättningar även rätt att upphäva avtalet i förtid. 
 6. Personuppgifter
  1. Smart passage hanterar inga personuppgifter.