Delregistrering av spridningsemission

Den 8 november 2019 avslutades teckningstiden i Amido AB (publ):s (“Amido”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Totalt nyemitteras 4 545 455 units. Amido tillförs således 25 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Amido också 799 nya aktieägare. Det totala antalet aktieägare i Bolaget uppgår därmed till cirka 1 055 stycken.

För att hålla tidplanen och noteringsdatumet har emissionen delregistrerats den 26 november 2019, vilket innebär att 4 186 874 units har registrerats hos Bolagsverket. Efter delregistreringen uppgår det totala antalet aktier i Amido till 20 996 313 st och aktiekapitalet till 713 874,642 kr. Resterande 358 581 units beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 49.

När hela nyemissionen har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 21 354 894 aktier samt 4 545 455 teckningsoptioner och aktiekapitalet uppgå till 726 066,396 kronor.

Första handelsdag

Första dag för handel i Amidos aktie på Spotlight är den 2 december 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”AMIDO” och aktiens ISIN-kod är SE0013042108 och teckningsoptionen Amido TO 1 ISIN-kod är SE0013042116.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance är Amidos finansiella rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight.

Denna information är sådan information som Amido AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela