Kommuniké från årsstämma i Amido AB

Vid årsstämma i Amido AB (publ), org.nr. 556751-8708, den 27 april 2020 fattades bland annat följande beslut

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se


Resultat- och balansräkning
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Styrelse- och revisionsarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 275 000 SEK exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor
Urban Doverholt blev vald som ny styrelseordförande, samt Daniel di Benedetto och David Benz har blivit valda som nya styrelseledamöter.

De tidigare styrelseledamöterna Torbjörn Hall, Peo Emgård, Markus Emgård och Alexander Tasevski omvaldes som ledamöter i styrelsen.

Styrelseledamoten Fredrik vom Hofe och styrelseordförande Petra Palmgren Lindwall har valt avböja omval.

Bolagsstämman beslutade att välja om Mikael Thorsson som revisor.

Övrigt
Verkställande direktören, Johnny Berlic höll ett tal vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering hur företaget påverkas av coronaviruset samt om företagets strategi och resultat för 2019.

Revision gick igenom årsredovisningen för 2019.

Hela stämman livesändes via länk från Amidos hemsida.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Artiklar
Johanna Maijgren

Det här är Proptech

Hört talas om Proptech, men vad betyder det egentligen? Nya trendiga ord dyker upp titt som tätt inom teknikvärlden och det kan vara svårt att hålla koll på alla.

Läs mer»
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Amasten väljer Amido

Amido AB (publ): Amasten väljer Amido Amasten har tecknat ett ramavtal för att använda Alliera och Amido hosting. Implementationen av Amastens system startar omedelbart och

Läs mer»